Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid van Wilton is zo opgesteld dat het een zorgvuldig, beheerst en duurzaam
beloningsbeleid is. Dit beleid is in lijn met de strategie, risicobereidheid, corporate values en business
principles van ons bedrijf. Bij het opstellen is rekening gehouden met de langere termijn belangen
van de onderneming en haar clienten, de relevante internationale context en het maatschappelijk
draagvlak. Dit beloningsbeleid dient onder meer ter voldoening aan artikel 1:111 tot en met 1:127
Wet op het Financieel Toezicht. Deze regels vormen tezamen het beloningsbeleid zoals dat geldt
voor de categorieën van medewerkers van Wilton. De variabele beloning wordt vastgesteld door de
directie, kan niet meer dragen dan 20% van het vaste salaris en heeft betrekking op maximaal 10
medewerkers.
Het beloningsbeleid wordt jaarlijks geactualiseerd op deze website en getoetst door onze externe
Compliance Officer.
Op basis van Artikel 1:121 Wft is Wilton Family Office verplicht de variabele beloning te rapporteren
op deze website: de totale variabele beloning over het jaar 2015 bedraagt € 3.000 en in 2016
€ 14.500,–.
Verder verplicht de Wft te vermelden dat geen enkele medewerker een totale vergoeding (vast en
variabel) van € 1 miljoen of meer heeft ontvangen over 2015 en 2016.

 

2

 

 

Klachtenprocedure Wilton Investment Services B.V.
Hoewel de Beheerder zicht inspant om de belangen van haar cliënten conform de geldende
voorwaarden en gemaakte afspraken zo goed mogelijk te behartigen, is het mogelijk dat een cliënt
van de Beheerder in een enkel geval van mening is dat de Beheerder niet correct heeft gehandeld. In
dat geval geldt onderstaande procedure.
Wat te doen bij een klacht?
In geval van een klacht dient de cliënt dit zo snel mogelijk aan de Beheerder kenbaar te maken. Dit
kan door telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact op te nemen met de contactpersoon bij de
Beheerder. Indien de cliënt niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, dan kan de cliënt de
klacht schriftelijk indienen ter attentie van de Directie van de Beheerder.
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
De Beheerder is als financiële onderneming aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Financiële
Dienstverlening (KiFiD). Iedereen die meent dat hij of zij door een handelen of nalaten van een
financiële onderneming in het kader van de dienstverlening direct in zijn belang is getroffen, kan een
claim (eis tot schadevergoeding) indienen bij KiFiD. Voorheen behandelde de Klachtencommissie DSI
dergelijke claims. Deze commissie is opgegaan in KiFiD.
De klachtenprocedure van KiFiD luistert nauw en is beschreven in twee reglementen. Op basis
hiervan geldt dat bij KiFiD een schriftelijke klacht alleen mag worden ingediend nadat gebruik is
gemaakt van de interne klachtenprocedure van de betreffende financiële onderneming. Voordat een
cliënt van de Beheerder bij KiFiD schriftelijk een klacht mag indienen met betrekking tot de
dienstverlening van de Beheerder, dient de betreffende Cliënt de betreffende klacht eerst aan de
Beheerder te hebben voorgelegd. Pas als het daarop volgend overleg niet tot overeenstemming
heeft geleid, hetgeen schriftelijk moet zijn bevestigd, kan de klacht worden voorgelegd aan KiFiD.
De zaak zal eerst worden onderzocht door de Ombudsman van KiFiD. De Ombudsman zal proberen
om door bemiddeling het geschil alsnog op te lossen. Als dat niet lukt, dan zal het geschil worden
behandeld door de Geschillencommissie van KiFiD. Voor het indienen van een klacht gelden onder
andere de volgende termijnen:
 de klacht moet binnen één jaar na het moment waarop u van de feiten heeft kennis
genomen of redelijkerwijs had kunnen nemen, worden voorgelegd aan de Beheerder; en
 de klacht moet binnen drie maanden nadat geen overeenstemming met de Beheerder is
bereikt, worden voorgelegd aan de Ombudsman van KiFiD.
Deze termijnen worden strikt toegepast. Cliënt dient een eigen bijdrage te betalen in verband met de
klachtafhandeling door KiFiD. Zie voor meer informatie de website van KiFiD (www.kifid.nl).